herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2019-02-20 14:49 przez Maciej Juchniewicz
Inicjatywa Lokalna, czyli jak mieszkańcy mogą współpracować z samorządem z pożytkiem dla innych?

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu miasta Ełku z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Zakresy zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury.

2. Zadania w zakresie działalności charytatywnej.

3. Zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

4. Zadania w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

5. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
6. Zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.
 
7. Zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 
8. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
9. Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 
10. Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
11. Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 
12. Zadania w zakresie rewitalizacji.
 
Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu. Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów/rzeczy niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych. Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy. Każdy ma prawo korzystać nieodpłatnie z rezultatów realizacji inicjatywy lokalnej.
 
Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej moga złożyć: mieszkańcy bezpośrednio lub mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem spółdzielni socjalnych.
 
Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.), tel. 87 732 61 85, 86, 87, e-mail: bop@um.elk.pl.
 
Inicjatywa lokalna jest uregulowana w rozdziale 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
W załączeniu: Uchwała Rady Miasta Ełku w sprawie inicjatywy lokalnej, wzór wniosku oraz wzór listy poparcia.

Załączniki

1. Uchwała nr XXXVI.346.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (99.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-14 12:49 | Data wytworzenia informacji: 2014-04-14
2. Inicjatywa lokalna. Wzór wniosku (131.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-14 12:49 | Data wytworzenia informacji: 2014-04-14
3. Inicjatywa lokalna. Wzór listy poparcia (121 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-14 12:49 | Data wytworzenia informacji: 2014-04-14

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Ilona Sondej
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Juchniewicz
Czas publikacji informacji:
2019-02-20 14:49
Wprowadzający informację:
Maciej Juchniewicz
Liczba wyświetleń informacji:
516