herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2019-06-07 10:30 przez Elzbieta Liziewska
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023
 
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Ełku i Sądzie Okręgowym w Suwałkach, Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się do Rady Miasta Ełku z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
  • do Sądu Okręgowego w Suwałkach - 5 ławników w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy,
  • do Sądu Rejonowego w Ełku - 20 ławników w tym 10 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693), który jest dostępny na stronach: ms.gov.pl, www.elk.pl  oraz w Biurze Rady Miasta Ełku.
 
Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30. dni przed dniem zgłoszenia.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3. miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wypełnioną należy złożyć w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w Biurze Rady Miasta pok. 118 w godzinach od 08:00 do 15:30.
Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miasta - tel. 87/7326218.
 
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku, przy czym wobec faktu, że 30 czerwca 2019 r. przypada w niedzielę, zgłoszenia złożone w dniu 1 lipca 2019 r. również uznane będą za zgłoszenia dokonane z dochowaniem terminu, o którym mowa w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

 
z up. Prezydenta Sekretarz Miasta
(-) Marcin Radziłowicz

 

 
Załączniki:

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Elżbieta Liziewska
Osoba, która odpowiada za treść:
Elzbieta Liziewska
Czas publikacji informacji:
2019-06-07 10:30
Wprowadzający informację:
Elżbieta Liziewska
Liczba wyświetleń informacji:
345