herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-07-06 09:50 przez Michał Kawecki
Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Marcin Radziłowicz, tel. 87 73 26 208
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Urszula Ejsmont, tel. 87 73 26 253
Stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego - Rozalia Jabczyńska, tel. 87 73 26 254, Agnieszka Gisztarowicz, tel. 87 73 26 251, Alicja Kowalewska tel. 87 73 26 122
pomoc administracyjna - Monika Kiełczewska, Wiesława Sędziak, tel. 87 73 26 158
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 253
 
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

1) Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
2) Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
3) Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy UE.
4) Przyjmowanie oświadczeń m. in. o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) uznaniu ojcostwa dziecka,
c) zmianie imienia (imion) dziecka w ciągu 6 m-cy od daty sporządzenia aktu urodzenia,
d) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
e) wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
f) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g) nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
h) w trybie art. 88 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
5) Wydawanie zaświadczeń m. in. o:
a) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,
b) stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
c) zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących  wskazanej osoby,
d) nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
e) stanie cywilnym,
f) potwierdzających uznanie ojcostwa.
6) Transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
7) Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
8) Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
9) Prostowanie aktów stanu cywilnego.
10) Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane.
11) Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
12) Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
13) Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego w sprawach m. in.:
a) przysposobienia,
b) zaprzeczenia ojcostwa,
c) ustalenia ojcostwa,
d) rozwiązania małżeństwa przez rozwód,
e) separacji,
f) ustania małżeństwa przez śmierć współmałżonka,
g) zmiany płci,
h) zmiany imienia lub nazwiska,
i) sprostowania błędów.
14) Nadawanie numeru PESEL przy rejestracji bieżącej aktu urodzenia.
15) Aktualizacja rejestru PESEL.
16) Współpraca z palcówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.
17) Prowadzanie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
18) Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych.
19) Organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnych rocznicy urodzin.

Załączniki

1. Klauzula informacyjna USC (72.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2008-09-19 10:37 | Data wytworzenia informacji: 2008-09-19

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kawecki
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Czas publikacji informacji:
2020-07-06 09:50
Wprowadzający informację:
Michał Kawecki
Liczba wyświetleń informacji:
534