herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-07-03 14:31 przez Michał Kawecki
Wydział Edukacji

Naczelnik Wydziału Edukacji:
Małgorzata Pikus, tel. 87 73 26 145
 
stanowisko ds. stypendiów i informacji oświatowej:
Renata Przestrzelska, tel. 87 73 26 269
stanowisko ds. oświatowych:
Justyna Sikorska, tel. 87 73 26 169
stanowisko ds. szkół i przedszkoli:
Urszula Dobrowolska, tel. 87 73 26 268
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 369

stanowisko ds. szkół i przedszkoli:
Bogumiła Ormanowska, tel. 87 73 26 190
stanowisko ds. prognoz i analiz oświatowych:
Katarzyna Aksjonów, Magda Modzelewska, tel. 87 73 26 175
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 370
 
Do zadań Wydziału Edukacji należy:

1) Przygotowywanie informacji w zakresie ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 – 15 lat.
2) Analiza danych demograficznych dotyczących populacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
3) Opracowywanie wniosków w sprawie sieci szkół (przedszkoli) oraz zakładania, reorganizacji i likwidacji przedszkoli, szkół i placówek.
4) Koordynacja działań w zakresie naboru dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz grup żłobkowych.
5) Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
6) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach szkół i przedszkoli
7) Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, szkoły lub placówki.
8) Informowanie dyrektorów podległych jednostek w sprawach dotyczących oświaty i wychowania oraz funkcjonowania szkół i przedszkoli.
9) Sprawowanie nadzoru w podległych wydziałowi edukacji jednostkach w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności:
a) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowanie mieniem,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
c) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
10) Prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu przez jednostki podległe wydziałowi edukacji, a w szczególności:
a) planowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i placówek,
b) analiza stanu realizacji budżetu szkół i przedszkoli w trakcie roku budżetowego,
c) dokonywanie czynności nadzoru (czynności kontrolnych) w zakresie realizacji budżetu w podległych jednostkach,
d) przekazywanie jednostkom podległym zaleceń i wniosków.
11) Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie miasta Ełku w wieku do 18 lat.
12) Opracowywanie planów nadzoru i kontroli w jednostkach podległych wydziałowi edukacji.
13) Zapewnienie dziecku w wieku 6 lat lub 5 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
14) Stwarzanie warunków do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania w szkołach i przedszkolach.
15) Koordynacja działań w zakresie:
a) przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego (w okresie ferii letnich),
b) dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych,
c) zapewnienia uczniom zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego.
16) Przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na dany rok szkolny, a w szczególności:
a) analiza projektów arkuszy organizacji poszczególnych szkół i przedszkoli,
b) przedłożenie arkuszy organizacji Prezydentowi Miasta w celu ich zatwierdzenia,
c) analiza, opiniowanie i zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.
17) Przygotowywanie zbiorczych zestawień arkuszy organizacji szkól i przedszkoli na dany rok szkolny.
18) Prowadzenie spraw związanych z bazą danych systemu informacji oświatowej (SIO).
19) Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli.
20) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowywaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
21) Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli kontraktowych o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
22) Opracowywanie bilansu potrzeb kadrowych nauczycieli.
23) Przekazywanie podległym jednostkom informacji z zakresu spraw bieżących.
24) Prowadzenie spraw związanych z:
a) procedurą wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
b) procedurą powierzania nauczycielowi stanowiska dyrektora i odwoływania dyrektora z zajmowanego stanowiska,
c) opiniowaniem wniosków w sprawie zamiaru powierzenia nauczycielowi stanowiska wicedyrektora szkoły na wniosek dyrektora szkoły.
25) Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych.
26) Udzielanie i rozliczanie dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
27) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących oświaty i wychowania, w tym funkcjonowania szkół i przedszkoli.
28) Realizacja wniosków, zarządzeń i uchwał podjętych przez organy Miasta (Prezydenta i Rady Miasta) oraz wniosków stałych komisji Rady Miasta.
29) Wykonywanie terminowych sprawozdań lub informacji organom i instytucjom do tego upoważnionym (GUS, MEN, Ministerstwo Finansów, Kuratorium Oświaty, ZUS, RIO, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski).
30) Współpraca w dziedzinie oświaty i wychowania ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
31) Udzielanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).
32) Prowadzenie spraw związanych z:
a) grantami edukacyjnymi „Nasze pasje”,
b) stypendiami za wyniki w nauce i aktywność społeczną.
33) Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów finansowanych z budżetu państwa.
34) Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sporządzanie sprawozdań rzeczowofinansowych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kawecki
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Czas publikacji informacji:
2020-07-03 14:31
Wprowadzający informację:
Michał Kawecki
Liczba wyświetleń informacji:
436