herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-07-08 08:34 przez Michał Kawecki
Wydział Finansowy

Skarbnik Miasta – Naczelnik Wydziału - Jarosław Wróbel, tel. 87 73 26 239 

Biuro ds. Budżetu Miasta:
Koordynator biura - stanowisko ds. budżetu miasta - Barbara Dąbrowska, tel. 87 73 26 103
ul. Piłsudskiego 2, parter, pokój 1
Pomoc administracyjna - Salamonowicz Agnieszka, tel. 87 73 26 195, Krat Joanna, tel. 87 73 26 206
ul. Piłsudskiego 2, parter, pokój 7

Referat ds. księgowości:
Kierownik Referatu - Krystyna Popko, tel. 87 73 26 237
stanowisko ds. księgowości wydatków urzędu - Bożena Radziszewska, tel. 87 73 26 220, Monika Ostaszewska, tel. 87 73 26 191, Elżbieta Powichrowska, tel. 87 73 26 262
stanowisko ds. gospodarki materiałowej, sprawozdawczości i rozliczeń - Ewa Gajewska, tel. 87 73 26 238
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokoje 237 - 238

Referat ds. podatków i opłat lokalnych:
Biuro Obsługi Klienta: tel. 87 73 26 202
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 04
pomoc administracyjna - Wioletta Karpacz - Adasiewicz

Kierownik Referatu - Stanisława Całuch, tel. 87 73 26 213
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 05

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat:
Bożena Ganuszko, tel. 87 73 26 164
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 07
Agnieszka Wilczyńska, tel. 87 73 26 255
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 10
Artur Masiak, tel 87 73 26 255
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 10

stanowisko ds. księgowości dochodów urzędu - Magdalena Kocińska, Paulina Kular, tel. 87 73 26 258
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 05

stanowisko ds. księgowości podatków i opłat:
Paulina Banachowska, tel. 87 73 26 108
Danuta Sigiel, tel. 87 73 26 256
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 09

stanowisko ds. windykacji:
Kinga Krukowska, tel. 87 73 26 104
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 09
 
stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami:
Marta Mitros, tel. 87 73 26 267
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 07

stanowisko ds. kontroli podatkowej, ulg i zwolnień:
Elżbieta Niedzielska, tel. 87 73 26 102
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 09

stanowisko ds. rozliczeń VAT i pomocy publicznej:
Wioletta Dowolnia, tel. 87 73 26 249
ul. Piłsudskiego 4, niski parter, pokój 10


Zadania Wydziału Finansowego:
 
1) W zakresie działania Biura ds. Budżetu Miasta:
a) Koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
b) Opracowanie projektu budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej.
c) Przygotowywanie projektów uchwał budżetowych dotyczących:
᠆ budżetu Miasta na rok budżetowy,
᠆ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta,
᠆ zmian w budżecie Miasta i wieloletniej prognozie finansowej Miasta,
᠆ kredytów i pożyczek,
d) Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach zmian w budżecie Miasta.
e) Weryfikacja planów jednostek budżetowych pod kątem zgodności z budżetem na etapie projektu budżetu i uchwały budżetowej.
f) Koordynowanie opracowania sprawozdań i informacji z wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i przebiegu realizacji przedsięwzięć.
g) Monitorowanie wskaźników wieloletniej prognozy finansowej oraz zachowania równowagi budżetowej.
h) Współpraca z instytucjami w zależności od potrzeb i przepisów w zakresie planowania i wykonywania budżetu.
i) Przekazywanie informacji o kwotach przyjętych w uchwale budżetowej dla jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury.
j) Prowadzenie ewidencji planu budżetu Miasta i gospodarki pozabudżetowej wraz z nadawaniem numerów zadań w programie PUMA.
k) Rejestracja decyzji o przyznanych dotacjach:
᠆ przekazywanie decyzji do właściwych wydziałów celem przygotowania stosownych zmian w budżecie,
᠆ uzgadnianie przyznanych i przekazanych dotacji w okresach sprawozdawczych.
l) Przyjmowanie sprawozdań z jednostek budżetowych i instytucji kultury.
m) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i bilansów.
2) W zakresie działania Referatu ds. Podatków i Opłat Lokalnych:
a) Prowadzenie ksiąg rachunkowych Organu i dochodów jednostki.
b) Przekazywanie środków oraz dotacji dla podległych jednostek.
c) Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i bilansu z wykonania budżetu.
d) Terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa na rachunek budżetu państwa w trybie i terminach określonych przepisami prawa.
e) Ewidencja kredytów i obligacji oraz terminowa realizacja spłat, zgodnie z zawartymi umowami.
f) Lokowanie wolnych środków.
g) Rozliczanie we współpracy z wydziałami otrzymanych dotacji.
h) Drukowanie, wysyłanie kontrahentom faktur oraz sporządzanie deklaracji w sprawie podatku VAT.
i) Otwieranie rachunków bankowych.
j) Sporządzanie wykazów z udzielonych ulg i pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpływach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
k) Sporządzanie zbiorczego rejestru sprzedaży i rejestru zakupów, stanowiącego podstawę do sporządzenia zbiorczej Deklaracji VAT – 7 Gminy Miasta Ełk za dany miesiąc.
l) Sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT – 7, korekt deklaracji VAT-7 Gminy Miasta Ełk i przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Ełku.
m) Występowanie o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie VAT do Izby Skarbowej na podstawie wniosków wydziałów, zawierających opis zdarzenia gospodarczego.
n) Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej w oparciu o otrzymane informacje z poszczególnych wydziałów i jednostek budżetowych.
o) Monitorowanie udzielonej pomocy osobom prowadzącym działalność gospodarczą pod względem wywiązywania się z udzielonych ulg.
p) Prowadzenie ewidencji uzyskanej pomocy publicznej z różnych źródeł przez Gminę Miasto Ełk.
q) Sporządzanie informacji i sprawozdań o uzyskanej i udzielonej pomocy publicznej i innej niż pomoc de minimis.
r) Sporządzanie rocznego sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców i przesłanie do RIO.
s) W oparciu o zebrane informacje z wydziałów i jednostek budżetowych sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu udzielonych ulg dla
przedsiębiorców.
t) Prowadzenie ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych.
u) Dokonywanie wymiaru, pobór, księgowanie i windykacji należności z tytułu:
᠆ podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych,
᠆ opłat od posiadania psów,
v) Prowadzenie stałych działań w zakresie kontroli danych zawartych w deklaracjach na podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych oraz informacji w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych.
w) Sporządzanie wniosków o refundację utraconych dochodów Miasta z tytułu ulg i zwolnień podatkowych.
x) Księgowanie wnoszonych opłat za dzierżawę terenu, wieczystego użytkowania, przekształceń prawa użytkowania wieczystego prawo własności, sprzedaży mienia, opłat za gospodarowanie odpadami oraz pozostałych opłat.
y) Księgowanie wpływów z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.
z) Egzekwowanie i windykacja należności na podstawie przepisów o egzekucji w administracji oraz egzekwowanie i windykacja należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz innych niepodatkowych należności budżetu Miasta.
za) Udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji organom egzekucyjnym, w tym również sądowym.
zb) Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych (występowanie o wpis hipoteki przymusowej).
zc) Prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty targowej i rozliczanie inkasenta.
zd) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.
ze) Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z zakresu podatków i opłat.
zf) Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg.
zg) Realizacja zadań z zakresu zwrotu podatku akcyzowego.
zh) Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
zi) Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzeń Prezydenta Miasta.
zj) Wydawanie postanowień w sprawach podatku od spadków i darowizn.
zk) Wydawanie postanowień, decyzji.
3) W zakresie działania Referatu ds. Księgowości:
a) Prowadzenie syntetycznej i analitycznej księgowości:
᠆ wydatków budżetowych,
᠆ sum depozytowych,
᠆ Funduszu Świadczeń Socjalnych.
b) Ewidencja kosztów inwestycji na kartach wydatków oraz rozliczanie efektów.
c) Przyjmowanie faktur i rachunków do realizacji:
᠆ sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,
᠆ dekretowanie dokumentów księgowych wraz z analizą aktualnego planu budżetu jednostki,
᠆ przygotowanie przelewów,
d) Księgowanie wydatków budżetowych.
e) Prowadzenie rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
f) Rozliczanie zaliczek udzielonych pracownikom i delegacji służbowych.
g) Uzgadnianie sald kont syntetycznych z analityką.
h) Naliczanie umorzeń środków trwałych.
i) Rozliczanie paliwa samochodów służbowych.
j) Rozliczanie inwentaryzacji.
k) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, bilansu jednostki i budżetu.
l) Prowadzenie ewidencji wydatków projektów unijnych.
m) Ewidencja wydatków pozabudżetowych.
n) Obsługa kart przedpłaconych.
o) Zaangażowanie wydatków we współpracy z wydziałami.
p) Rozliczanie dotacji celowych jednostki.
q) Rozliczanie podatku VAT jednostki w okresach rozliczeniowych.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kawecki
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Czas publikacji informacji:
2020-07-08 08:34
Wprowadzający informację:
Michał Kawecki
Liczba wyświetleń informacji:
459