herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-07-13 14:38 przez Michał Kawecki
Wydział Mienia Komunalnego

Naczelnik Wydziału:
Cezary Winkler, tel. 87 73 26 245
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 245

Referat Dróg Miejskich:
Kierownik Referatu - Edyta Nagolska, tel. 87 73 26 151
Stanowisko ds. ewidencji decyzji administracyjnych - Marta Jembrzycka, tel. 87 73 26 127
Stanowisko ds. utrzymania dróg - Zdzisław Świerzyński, tel. 87 73 26 260
Stanowisko ds. techniczno-eksploatacyjnych - Jarosław Mierzwiński, tel. 87 73 26 165
Stanowisko ds. inżynierii ruchu i oświetlenia ulicznego - Jacek Tekliński, tel. 87 73 26 241
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokoje 240 - 241
Brygada remontowo-konserwacyjna - Grzegorz Gutowski, Robert Halicki, Dariusz Łempicki, Wojciech Niczewski, Zbigniew Zapolski. 
 
Referat Gospodarki Odpadami
Kierownik Referatu - Paweł Górski
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 243
Stanowisko ds. gospodarki odpadami - Agnieszka Dąbkowska, tel. 87 73 26 117, Anna Jabłońska, tel. 87 73 26 223
ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój 103
 
Referat Komunalny:
Kierownik Referatu - Maria Ostrowska, tel. 87 73 26 244
Stanowisko ds. infrastruktury technicznej - Michał Wawreniuk, tel. 87 73 26 105
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 244
Stanowisko ds. godpodarki komunalnej - Radosław Szermiński, tel. 87 73 26 136
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 244
Pomoc administracyjna - Damian Ruszczyk, tel. 87 73 26 244
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 244
 
Referat Lokalowy:
Kierownik Referatu - Agnieszka Stasiewicz, tel. 87 73 26 221
Stanowisko ds. mieszkaniowych - Justyna Domoracka, tel. 87 73 26 250, Anna Pietrajtys, tel. 87 73 26 170, Barbara Urbanek, tel. 87 73 26 242
ul. Piłsudskiego 4, I piętro, pokój 242
 
Referat Ochrony Środowiska i Energii:
Kierownik Referatu - Aneta Hołownia, tel. 87 73 26 124
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 373
Stanowisko ds. zarządzania energią - Krzysztof Wilczyński, tel. 87 73 26 243
ul. Piłsudskiego 10, I piętro, pokój 7
Stanowisko ds. ochrony środowiska - Roman Gorczyca, tel. 87 73 26 126
ul. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 373
Brygada ds. zieleni, konserwacji i oczyszczania miasta:
Paweł Chrzanowski, Adrian Kosiorek, Krystian Talkowski, Rafał Wiśniewski
Pomoca administracyjna - Karolina Pawluszek, tel. 87 73 26 243
ul. Piłsudskiego 10, I piętro, pokój 7

Do zadań Wydziału Mienia Komunalnego należy:

1) Referat Dróg Miejskich
a) Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
b) Uczestnictwo przy tworzeniu projektów planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
c) Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania, zmiany i pozbywania kategorii dróg gminnych.
d) Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów tych planów w zakresie dróg.
e) Opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz uzgadnianie projektów tych decyzji w zakresie dróg.
f) Opiniowanie decyzji podziałów nieruchomości oraz uzgadnianie projektów tych decyzji w zakresie dróg.
g) Uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie dróg gminnych i wewnętrznych.
h) Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz pozostałych obiektów inżynierskich.
i) Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
j) Przekazywanie informacji Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie nabywania nieruchomości gruntowych pod pasy drogowe w celu wszczęcia procedur związanych z ich przejęciem do gminnego zasobu nieruchomości na cele publiczne .
k) Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
l) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
m) Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
n) Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
o) Koordynacja robót w pasie drogowym.
p) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
q) Przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
r) Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
s) Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
t) Uczestnictwo w planowaniu budowy, modernizacji i utrzymania oświetlenia ulicznego.
u) Pełnienie innych zadań w zakresie drogownictwa na podstawie umów cywilnych.
v) Utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej sieci kanalizacji deszczowej miasta oraz sprawności technicznej przepompowni wód deszczowych.
w) Prowadzenie spraw dotyczących zajęcia części nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Ełk, stanowiących drogi wewnętrzne, tereny komunikacyjne (łącznie z przyległymi do nich terenami zielonymi) służące do ruchu pieszego lub kołowego bez względu na sposób ich oznaczenia w ewidencji gruntów.
2) Referat Gospodarki Odpadami:
a) Prowadzenie ewidencji zobowiązań i należności w zakresie przydzielonych do zajmowanego stanowiska spraw oraz realizację ich egzekucji zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
b) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
c) Udostępnianie na stronie internetowej czystyelk.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o:
᠆ podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
᠆ miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
᠆ punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
᠆ harmonogramie odbioru odpadów,
᠆ podmiotach wpisanych do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
d) Bieżący monitoring aktów prawnych z zakresu gospodarki odpadami i ich wdrażanie.
e) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami.
f) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.
g) Przygotowywanie dokumentów przetargowych, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełk.
h) Nadzór nad realizacją umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełk.
i) Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzchnych podmiotom odbierającym odpady komunalne oraz monitorowanie poprzez system GPS pozycjonowania pojazdów odbierających odpady komunalne
j) Gromadzenie i kontrola rzetelności składanych deklaracji, wprowadzanie ich do systemu Gospodarka Odpadami oraz przesyłanie naliczeń do Wydziału Finansowego.
k) Prowadzenie bazy danych nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
l) Dokonywanie kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełk, w tym kontroli nieruchomości w celu objęcia nieruchomości na terenie Gminy Miasta Ełk systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami uchwał w tym zakresie.
m) Dokonywanie kontroli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, które zostały objęte systemem gospodarki odpadami, w zakresie prowadzenia prawidłowej selektywnej zbiórki odpadów.
n) Dokonywanie kontroli nieruchomości niezamieszkałych, które nie zostały objęte systemem gospodarki odpadami w zakresie posiadanych umów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz posiadania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz ich odbioru.
o) Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów prawa miejscowego.
p) Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
q) Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ełku w zakresie opiniowania przygotowywanych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
r) Przygotowywanie stosownych umów i porozumień z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. odnośnie zagospodarowywania odpadów, uzyskiwania wymaganych parametrów odzysku i gromadzenia odpadów na składowisku.
s) Sporządzanie sprawozdawczości Głównemu Urzędowi Statystycznemu oraz przygotowywanie sprawozdań i analiz ze stanu gospodarki odpadami.
t) Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie prowadzenia postępowań po przeprowadzonych kontrolach nieruchomości.
u) Prowadzenie rejestru umów z podmiotami odbierającymi odpady z nieruchomości niezamieszkałych.
v) Prowadzenie rejestru danych o ilości odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
w) Prowadzenie Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dokonywanie wpisów, zmian i wykreśleń przedsiębiorców w tym rejestrze.
x) Uczestnictwo w rozstrzyganiu ewentualnych sporów w zakresie kwalifikowania odpadów zgodnie z przyjętym systemem selektywnego zbierania odpadów.
y) Analizowanie skarg i wniosków pod kątem prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
z) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
za) wydawanie decyzji określającej zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami.
3) Referat Komunalny:
a) Bieżący monitoring przepisów prawnych i ich wdrażanie.
b) Uczestnictwo w tworzeniu programów inwestycyjnych i modernizacyjnych dotyczących infrastruktury komunalnej miasta.
c) Gospodarowanie środkami trwałymi Miasta (prowadzenie w tym zakresie ewidencji, ujawnianie i likwidacja, przyjmowanie i przekazywanie środków trwałych Urzędu).
d) Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta podległymi Wydziałowi w zakresie realizacji umów o administrację targowiska, cmentarzy komunalnych i wojennych oraz na powierzenie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Ełku oraz gmin objętych porozumieniem międzygminnym.
e) Planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
f) Wydawanie uzgodnień zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk.
g) Przygotowanie i realizacja corocznego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.
h) Realizacja wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami.
i) Przygotowywane dokumentów przetargowych oraz zapytań cenowych z zakresu działań Referatu.
j) Przygotowywanie i zawieranie umów z dostawcami wyłonionymi w drodze przetargu i zapytań cenowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
k) Uczestnictwo w odbiorach technicznych i końcowych przekazywanych do eksploatacji zadań inwestycyjnych.
l) Kontrola usunięcia usterek, niedoróbek i wad ujawnionych w toku odbiorów częściowych i gwarancyjnych.
m) Wydawanie decyzji na:
᠆ utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
᠆ opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części,
n) Prowadzenie umów na dzierżawę terenów zielonych pod reklamy.
o) Programowanie i organizowanie prac związanych z prowadzeniem „Akcji zimowej” – odśnieżanie, likwidacja śliskości i gołoledzi.
p) Organizowanie prac związanych z prowadzeniem „Akcji letniej” w celu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz z ustawieniem, konserwacją i opróżnianiem koszy ulicznych.
q) Nadzór nad szaletem miejskim oraz toaletami wolnostojącymi.
r) Kontrolowanie wywiązywania się z umów dotyczących wyłapywania i utrzymywania psów w schronisku.
s) Prowadzenie spraw związanych z przekierowaniami osób nieletnich, skazanych prawomocnym wyrokiem Sądu do wykonywania przez nich prac społecznie użytecznych.
t) Sporządzanie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, przygotowywanie informacji i analiz z zakresu gospodarki komunalnej oraz sprawozdawczości do organów wojewódzkich.
u) Bieżąca analiza budżetu Miasta dotycząca gospodarki komunalnej, niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny budżetowej.
v) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych.
w) Współdziałanie z innymi Wydziałami i instytucjami w zakresie dostosowawczym usług komunalnych do wymogów ochrony środowiska oraz standardów sanitarnych i porządkowych.
x) Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego stanowiącej załącznik do projektu Zarządzenia Prezydenta w sprawie projektu budżetu Miasta.
y) Doskonalenie systemu zarządzania jakością w zakresie zadań na każdym stanowisku pracy.
z) Wydawanie uzgodnień na czasowe zajęcie nieruchomości komunalnych oraz udostępnianie nieruchomości komunalnej na potrzeby infrastruktury technicznej.
4) Referat Lokalowy:
a) kontrola realizacji umowy zawartej pomiędzy „Administrator” Sp. z o. o. a Miastem, dotyczącej zarządzania zasobami gminnymi i wspólnotowymi,
b) merytoryczny nadzór nad działalnością „Administrator” Sp. z o. o. sprawującej zarządzanie zasobami gminnymi i wspólnotowymi,
c) kontrola jakości usług prowadzonych przez „Administrator” Sp. z o. o. w zakresie utrzymania stanu technicznego zasobów będących własnością Miasta oraz porządku i czystości wokół budynków,
d) reprezentowanie Gminy Miasta Ełk na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych oraz podejmowanie decyzji odnośnie zakresu niezbędnych remontów w budynkach wspólnotowych,
e) przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących gospodarki mieszkaniowej Miasta,
f) udział w pracach komisji typujących obiekty do remontu, modernizacji i rozbiórek,
g) przygotowanie planu remontów budynków komunalnych na dany rok,
h) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne na remonty budynków do budżetu Miasta,
i) uczestniczenie w komisji odbioru obiektów po remoncie,
j) przygotowanie pod względem formalno-prawnym obsługi Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
k) realizacja przydziałów i zamian mieszkań wg sporządzonej i zaopiniowanej listy przez Społeczną Komisję Mieszkaniową na dany rok,
l) przyjmowanie wniosków o przydział i zamianę mieszkań,
m) przekwaterowanie rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórki do lokali zamiennych,
n) dokonywanie wzajemnych zamian mieszkań,
o) dopisywanie najemcom zwolnionej części lokalu mieszkalnego we wspólnym korytarzu,
p) sukcesywne przekazywanie do dyspozycji Komornika Sądowego pozyskanych lokali w celu wykonania eksmisji na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
q) przygotowanie spraw formalno-prawnych odnośnie przeprowadzenia przetargów na najem zwolnionych lokali użytkowych,
r) sporządzenie projektów uchwał i zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany stawki czynszu na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
s) przyjmowanie wniosków od najemców i właścicieli mieszkań o dofinansowanie do czynszu,
t) rozpatrzenie złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne oraz przygotowanie decyzji pod względem formalno-prawnym,
u) przyjmowanie wniosków o obniżenie czynszu,
v) bieżące załatwianie spraw wpływających do referatu,
w) uczestnictwo w trakcie przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta,
x) uczestnictwo w odbiorach budynków nowo wybudowanych i po remontach.
5) Referat Ochrony Środowiska i Energii
a) Bieżący monitoring przepisów prawnych i ich wdrażanie.
b) Uczestnictwo w tworzeniu programów inwestycyjnych i modernizacyjnych dotyczących infrastruktury komunalnej miasta.
c) Realizacja wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami.
d) Organizowanie przetargów na wykonanie usług lub dostaw materiałów i urządzeń z zakresu działania Referatu.
e) Przygotowywanie i zawieranie umów z dostawcami wyłonionymi z przetargów.
f) Uczestnictwo w odbiorach technicznych i końcowych przekazywanych do eksploatacji zadań inwestycyjnych.
g) Kontrola usunięcia usterek, niedoróbek i wad ujawnionych w toku odbiorów częściowych i gwarancyjnych.
h) Wydawanie decyzji na:
᠆ usunięcie drzew i krzewów,
᠆ środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.
᠆ usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania.
i) Wydawanie postanowień opiniujących projekty prac geologicznych.
j) Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej elementami małej architektury.
k) Monitorowanie terenów miasta pod względem zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby.
l) Sporządzanie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, przygotowywanie informacji i analiz z zakresu ochrony środowiska oraz sprawozdawczości do organów wojewódzkich.
m) Bieżąca analiza budżetu Miasta w zakresie kompetencji referatu, niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny budżetowej.
n) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych.
o) Współdziałanie z innymi wydziałami i instytucjami w zakresie dostosowawczym usług komunalnych do wymogów ochrony środowiska oraz standardów sanitarnych i porządkowych.
p) Nadzór nad rekultywacją Jeziora Ełckiego.
q) Przygotowywanie umów dotyczących dofinansowania modernizacji systemów grzewczych lokali i budynków.
r) Realizacja przedsięwzięcia demontażu, transportu i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ełku.
s) Realizacja zleconych zadań przez Prezydenta lub Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego.
t) Przygotowanie rocznych analiz o stanie energetycznym Miasta.
u) Wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów Miasta.
v) Przygotowywanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów Miasta.
w) Prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej obiektów Miasta:
᠆ bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych,
᠆ weryfikacja ogólnych informacji o obiektach.
x) Prowadzenie witryny internetowej w zakresie informacji o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.
y) Wykonywanie planów, programów, sprawozdań lub innych dokumentów wymaganych ustawami lub podjętymi zobowiązaniami.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kawecki
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Czas publikacji informacji:
2020-07-13 14:38
Wprowadzający informację:
Michał Kawecki
Liczba wyświetleń informacji:
494