herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-07-06 10:10 przez Michał Kawecki
Wydział Polityki Społecznej

 
 
Naczelnik Wydziału - Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Irena Katarzyna Podlecka, tel. 87 73 26 263
Stanowisko ds. pomocy społecznej - Magdalena Sulżycka, tel. 87 73 26 265
Stanowisko ds. rodziny -  Anna Wielgat, tel. 87 73 26 265
Stanowisko ds. ochrony zdrowia - Karolina Andrzejewska, tel. 87 73 26 228
Pomoc Administracyjna - Faustyna Mosiej, tel. 87 73 26 266, Justyna Pajko, tel. 87 73 26 264

ul. Piłsudskiego 2, I piętro, pokoje 14, 15 i 16

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej należy:
 
1) W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy:
a) planowanie wysokości środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu miasta na każdy rok,
b) nadzorowanie i wykonywanie budżetu miasta w zakresie środków przeznaczonych na profilaktykę przeciwalkoholową i zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy,
c) przygotowanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, preliminarza na jego
wykonanie i sprawozdanie z jego realizacji,
d) przygotowanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i corocznego sprawozdania z jego realizacji,
e) przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie i sprawozdania z jego realizacji,
f) koordynacja pracy w Poradni Rodzinnej prowadzonej w ramach ww. programów,
g) bieżąca kontrola wszystkich przedsięwzięć określonych rocznym programem profilaktyki alkoholowej i kilkuletnim programem przeciwdziałania narkomanii oraz kilkuletnim programem
przeciwdziałania przemocy,
h) koordynacja działań związanych z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii realizowanych przez różne organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe,
i) dokonywanie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
j) wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych programów profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
k) udział w posiedzeniach i koordynacja pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
l) współdziałanie i koordynacja działań organów samorządowych, instytucji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym
i przeciwdziałania narkomanii,
m) koordynacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
n) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
2) W zakresie wspierania rodzin.
a) planowanie i nadzorowanie wydatków w zakresie opieki nad dziećmi umieszczanymi w rodzinach zastępczych albo rodzinnych domach dziecka,
b) opracowanie i wdrażanie programów promujących i wspierających rodziny wielodzietne oraz seniorów tj. Ełcka Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny, Ełcka Karta Seniora 60+,
c) współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie wspierania rodzin,
d) przygotowanie i obsługa spotkań organizacyjnych w zakresie wspierania rodzin, seniorów oraz współpraca z nimi,
e) organizacja oraz koordynacja Dni Rodziny,
f) organizacja spotkań i konferencji oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rodzin: festyny, konferencje międzypokoleniowe, pikniki.
3) W zakresie spraw społecznych:
a) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku oraz Środowiskowymi Domami Samopomocy: „Pod Kasztanami”, „Lawendowy Zakątek” w Ełku w zakresie realizacji zadań gminy dotyczących pomocy społecznej,
b) projektowanie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Środowiskowymi Domami Samopomocy w Ełku planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
c) wnioskowanie w sprawach tworzenia, łączenia, przekształcania, nadawania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domom Samopomocy: „Pod Kasztanami”, „Lawendowy Zakątek” w Ełku,
d) opiniowanie, planowanie i wnioskowanie w sprawach rozdziału środków na realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej,
e) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami pożytku publicznego realizującymi zadania gminy z zakresu pomocy społecznej oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami, współpraca w tym
zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
f) organizacja spotkań i konferencji oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym także Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku,
g) opracowanie, wdrażanie, realizacja oraz monitoring programów służących rozwiązywaniu problemów społecznych,
h) opracowanie standardów i kierunków działań podejmowanych w zakresie pomocy społecznej.
4) W zakresie zdrowia:
a) współpraca z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. w realizacji zadań gminy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
b) planowanie, wdrażanie realizacja oraz monitoring programów edukacyjny oraz profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia,
c) współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami pożytku publicznego realizującymi zadania gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami, współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
d) organizacja spotkań i konferencji oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję zdrowia.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kawecki
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Czas publikacji informacji:
2020-07-06 10:10
Wprowadzający informację:
Michał Kawecki
Liczba wyświetleń informacji:
367