herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-07-03 15:05 przez Michał Kawecki
Wydział Promocji, Sportu i Kultury

p.o. Naczelnika Wydziału - Piotr Gałuszka, tel. 87 73 26 280
stanowisko ds. informacji i rozwoju gospodarczego - Zbigniew Dąbrowski, tel. 87 73 26 282
stanowisko ds. promocji - Łukasz Remizow, tel. 87 73 26 192
pomoc administracyjna - Paweł Butwiłowski, Magdalena Nowikowska, Joanna Kowalewska
ul. Piłsudskiego 4, II piętro,  pokój 381

stanowisko ds. kultury - Anna Lewandowska, tel. 87 73 26 274
stanowisko ds. sportu - Magdalena Łuba, tel. 87 73 26 157
stanowisko ds. turystyki i promocji - Iga Arciszewska, tel. 87 73 26 123
ul. PIłsudskiego 4, II piętro, pokój 374
 
Do zadań Wydziału Promocji, Sportu i Kultury należy: 

1) W zakresie kultury i kultury fizycznej:
a) nadzór i monitorowanie działalności instytucji kultury
b) stwarzanie warunków i podejmowanie działań, zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
c) promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta w kraju i zagranicą oraz współpraca z innymi instytucjami, organizacjami w zakresie promocji miasta:
᠆ opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o mieście,
᠆ udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo – promocyjnych,
᠆ współpraca z mediami,
d) współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi zadania gminy z zakresu kultury, współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
e) współpraca w planowaniu i realizacji usług kulturalnych świadczonych przez jednostki kultury,
f) współpraca z instytucjami kultury finansowanymi z budżetu Miasta Ełku,
g) współpraca ze środowiskami artystycznymi i stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury,
h) wnioskowanie w sprawach statutu jednostek kultury finansowanych z budżetu Miasta Ełku,
i) prowadzenie rejestru samorządowych jednostek kultury,
j) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów artystycznych,
k) nadzór i monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
l) współpraca z MOSiR w planowaniu i realizacji usług z zakresu kultury fizycznej i sportu,
m) współpraca ze stowarzyszeniami, klubami i uczniowskimi klubami sportowymi realizującymi zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nadzór nad wykonywanymi zadaniami,
współpraca w tym zakresie z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
n) wnioskowanie w sprawach statutu MOSiR,
o) inicjowanie nowych działań mających wpływ na rozwój turystyki i promocji miasta, koordynacja i nadzór nad ich wdrażaniem,
p) nadzór nad przygotowaniami do sezonu turystyczno – wypoczynkowego,
q) współpraca z jednostkami kultury i MOSiR w zakresie planowania i organizowania obchodów świąt państwowych, uroczystości miejskich,
r) projektowanie we współpracy z jednostkami kultury i MOSiR planów finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
s) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych,
t) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z zakresu rozwoju sportu w Ełku,
2) W zakresie promocji Miasta:
a) kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta, w tym:
᠆ inicjowanie i współudział w organizacji przedsięwzięć promujących Miasto,
᠆ prowadzenie współpracy ze środowiskami w kraju i za granicą,
᠆ przygotowywanie propozycji wydawnictw oraz innych materiałów promocyjnych,
᠆ uczestnictwo w imprezach promocyjnych krajowych i zagranicznych,
᠆ współpraca w zakresie promocji miasta z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami i instytucjami,
᠆ opracowywanie wydawnictw i materiałów o charakterze promocyjno – informacyjnym Miasta Ełku, z wykorzystaniem różnych metod i technik promocyjnych, w tym sieci internetowej oraz
nadzór graficzny i merytoryczny nad zamawianymi wydawnictwami i przygotowywanie projektów umów i zleceń w tym zakresie,
᠆ prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w krajowych i zagranicznych imprezach targowych, organizacja stoisk,
᠆ prowadzenie i bieżące aktualizowanie oficjalnej strony internetowej miasta,
᠆ utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
᠆ kreowanie i promowanie nowych atrakcji oraz produktów turystycznych Ełku, współdziałanie z branżą turystyczną w tym zakresie,
b) sporządzanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie lub decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej oraz kontrola przestrzegania wydanych decyzji,
c) w zakresie prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań Miasta w dziedzinie turystyki:
᠆ prowadzenie ewidencji pól biwakowych na terenie Miasta,
᠆ prowadzenie ewidencji obiektów spełniających wymagania niezbędne do prowadzenia w nich usług
hotelarskich, dokonywanie zmian zapisów dotyczących rodzaju obiektów,
d) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na wykorzystywanie herbu Miasta Ełku,
e) zapewnienie niezbędnej obsługi Prezydenta Miasta w zakresie wynikającym między innymi z jego funkcji reprezentacyjnych,
f) organizacyjne zabezpieczenie wizyt delegacji krajowych i zagranicznych, osobistości życia publicznego,
g) w zakresie opracowywania i realizacji programów współpracy zagranicznej:
᠆ opracowywanie planów współpracy, w tym harmonogramów ich realizacji oraz kosztów z nich wynikających,
᠆ przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z realizowaną współpracą, w tym projektów umów,
᠆ realizowanie spraw związanych ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi oraz partnerami zagranicznymi,
᠆ organizowanie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Miasta,
᠆ prowadzenie ewidencji wniosków i propozycji wyjazdów zagranicznych i przyjazdów delegacji, dokumentowanie sprawozdań z ich realizacji,
᠆ prowadzenie ewidencji wydatków związanych z realizowaną współpracą, w tym prognozowanie i planowanie wydatków,
᠆ koordynowanie i prowadzenie bieżącej korespondencji w językach obcych,
᠆ utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi,
᠆ przygotowywanie projektów porozumień o współpracy pomiędzy Miastem a miastami i instytucjami zagranicznymi,
᠆ organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji władz miasta.
h) prowadzenie działalności informacyjnej oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu,
i) prowadzenie konkursów, w tym Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kawecki
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Czas publikacji informacji:
2020-07-03 15:05
Wprowadzający informację:
Michał Kawecki
Liczba wyświetleń informacji:
516