herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-07-03 15:10 przez Michał Kawecki
Wydział Świadczeń

Naczelnik Wydziału - Joanna Rafałowska, tel. 87 73 26 150
Zastępca Naczelnika Wydziału - Anna Nowicka, tel. 87 73 26 149
ul. Piłsudskiego 6, pokój 107

Stanowisko ds. świadczeń:
Barszczewska Agnieszka, tel. 87 73 26 247
Dobkowska Ewa, tel. 87 73 26 178
Grajewska Katarzyna, tel. 87 73 26 110
Jakubowski Karol, tel. 87 73 26 179
Kapla Anna, tel. 87 73 26 194
Kaczyńska Katarzyna, tel. 87 73 26 107
Konopka Dawid, tel. 87 73 26 257
Kryspin Emilia, tel. 87 73 26 180
Mościcka Małgorzata, tel. 87 73 26 183
Olechnowicz Patrycja, tel. 87 73 26 181
Paczyńska Ilona, tel. 87 73 26 177
Pahl Patrycja, tel. 87 73 26 148
Polak Ewelina, tel. 87 73 26 225
Żywno Izabela, tel. 87 73 26 182
 
Pomoc administracyjna:
Antonowicz Joanna, tel. 87 73 26 106
Gwiżdż Anita, tel. 87 73 26 146
 
Stażyści:
Katarzyna Pieloch

ul. Piłsudskiego 6 pokoje 2 i 106
Telefon sala obsługi: 87 73 26 106
 
Do zadań Wydziału Świadczeń należy:
1) Przyjmowanie wniosków o:
a) świadczenia rodzinne,
b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
c) świadczenia wychowawcze,
d) zasiłki dla opiekunów,
e) jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
f) świadczenia z programu „Dobry start”,
g) a także innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń.
2) Udzielanie informacji osobom zainteresowanym, a także ich pełnomocnikom w sprawach z zakresu ww. świadczeń.
3) Rozpatrywanie wpływających wniosków o świadczenia, w tym uzupełnianie brakującej dokumentacji. Wprowadzanie danych z wniosków do aplikacji programu komputerowego obsługującego te świadczenia.
4) Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz informacji w sprawie świadczeń.
5) Wydawanie zaświadczeń na żądanie osób uprawnionych w sprawie pobieranych świadczeń.
6) Występowanie do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub aktualizacji wywiadu, w sytuacjach określonych przepisami prawa.
7) Aktualizowanie bazy danych osobowych i adresowych świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych.
8) Stosowanie określonej w przepisach procedury postępowania w przypadku spraw z zakresu świadczeń, w których zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.
9) Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie nienależnie pobranych świadczeń:
a) wysyłanie upomnień,
b) wystawianie tytułów wykonawczych.
10) Prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. Sporządzanie dokumentacji do w/w składek oraz list wypłat.
11) Sporządzanie list wypłat świadczeń oraz rozliczanie tych list.
12) Planowanie, analiza i zgłaszanie potrzeb na środki finansowe niezbędne do prawidłowej realizacji zadań wydziału.
13) Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań z zakresu świadczeń zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, a także rozliczanie po zakończeniu roku kalendarzowego otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych związanych z obsługą i wypłatą świadczeń.
14) Rozliczanie należności, w sposób określony w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej.
15) Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
16) Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
17) Wysyłanie zawiadomień do prokuratury, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci przez ich rodzica.
18) Prowadzenie filii archiwum zakładowego.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kawecki
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Czas publikacji informacji:
2020-07-03 15:10
Wprowadzający informację:
Michał Kawecki
Liczba wyświetleń informacji:
641