herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2015-10-19 14:02 przez Michał Kociński
Dopisanie do spisu wyborców

Wprowadzenie:

Procedura dotyczy wszystkich osób fizycznych posiadających czynne prawo wyborcze. W ramach procedury można wnioskować o dokonanie wpisu do spisu wyborców, przy czym należy mieć na uwadze, że wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Przebieg procedury:

 • Krok 1. Wypełnienie i złożenie wniosku wraz z kompletem załączników.
Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:
- właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
- w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów samorządowych). W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta do spisu wyborców, wpisuje się jedynie osoby stale zamieszkałe, odpowiednio, na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub gminy, w której przeprowadzane są wybory wójta.
Wnioski można składać osobiście w urzędzie, dostarczyć pocztą albo użyć usługi składania wniosków za pośrednictwem ePUAP (adres usługi określono w sekcji „Formularz”).
Uczestnicy: Wyborca.
 
 • Krok 2. Wydanie zaświadczenia w sprawie złożonego wniosku.
Zaświadczenie o wpisaniu do spisu wyborców osoby, której wniosek dotyczy jest wydawane w terminie do 7 dni od dnia wniesienia wniosku.
O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 i art. 30 § 1 i 3 Ustawy o Kodeksie Wyborczym, niezwłocznie zawiadamia się urząd właściwy ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania lub ostatniego zameldowania na pobyt stały.
Wysyłka zawiadomień w sprawie złożonego wniosku w formie dokumentu elektronicznego jest możliwa dla tych osób, który wyraziły zgodę na komunikację drogą elektroniczną na podstawie art. 39' Kodeksu postępowania administracyjnego – Dz. U. 2013 poz. 267.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.
 
- Wyborca – osoba fizyczna posiadająca czynne prawo wyborcze.
- Prezydent Miasta Ełku –  organ właściwy w sprawie dopisania wyborcy do spisu wyborców.

Kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy osób uprawnionych do głosowania w wyborach, które chcą wziąć udział w głosowaniu w obwodzie wyborczym innym niż właściwy ze względu na miejsce zameldowania i dotyczy:
 1. wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałych. Dopisanie do spisu wyborców następuje na ich pisemny wniosek wniesiony do urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów (nie dotyczy wyborów samorządowych);
 2. wyborców niepełnosprawnych. Dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, następuje na ich pisemny wniesiony najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów;
 3. żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym. Dopisanie do wybranego spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę następuje na ich wniosek. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, chyba, że osoby przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie. (Nie dotyczy wyborów samorządowych).
 4. obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. Dopisanie do spisu wyborców następuje na ich wniosek złożony najpóźniej w 5 dniu przed wyborami. Dopisanie do spisu wyborców dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Warunkiem dopisania do spisu wyborców obywateli UE, niebędących obywatelami polskimi, jest wcześniejsze dopisanie się do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. Wniosek o wpisanie do spisu wyborców (wniosek dostępny na ePUAP).
 2. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (nie dotyczy dokumentów składanych za pośrednictwem ePUAP).

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Referat Spraw Obywatelskich
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Spraw Obywatelskich
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Nie podlega opłatom.

Tryb odwoławczy:

Istnieje możliwość wniesienia reklamacji w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 318 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 nr 21 poz. 112 . ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 942).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kociński
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Czas publikacji informacji:
2015-10-19 14:02
Wprowadzający informację:
Michał Kociński
Liczba wyświetleń informacji:
419