herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2015-06-30 10:56 przez Michał Kociński
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Wprowadzenie:

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest postępowaniem administracyjnym. Realizacja sprawy następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów realizowane jest w formie decyzji administracyjnej.

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Organem właściwym, do którego składany jest wniosek jest Prezydent Miasta Ełku. Wniosek może być składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Uczestnicy: Wnioskodawca.
 
 
 • KROK 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku oraz wizja lokalna.
Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonym wniosku i dokonuje oględzin w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku oraz w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.
W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braków. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art.64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania. Organ właściwy powiadamia wówczas wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.
 
 
 • KROK 3. Wydanie decyzji administracyjnej.
Organ właściwy wydaje w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Decyzja może być doręczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.

Kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, tj.:
 1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.
 2. właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp.
 2. Tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp.
 3. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu.
 4. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.
 5. Przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.
 6. Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 7. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 8. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 9. Zgodę właściciela dotyczącą przedmiotu wniosku, w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem.
 10. Zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku gdy teren stanowi współwłasność.
 11. Pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, pokój nr 114
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Komunalny, pokój nr 373
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej, zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy podlega pełnomocnictwo.
Opłata za usunięcie drzew lub krzewów jest pobierana w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, organ właściwy przy udzielaniu zezwolenia usunięcie drzew i krzewów.

Tryb odwoławczy:

Od postępowania zakończonego decyzją odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

Podstawa prawna:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004, nr 228, poz. 2306 ze zm.).
 5. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. 2014, poz. 958).

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kociński
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Czas publikacji informacji:
2015-06-30 10:56
Wprowadzający informację:
Michał Kociński
Liczba wyświetleń informacji:
344