herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2016-10-11 08:36 przez Michał Kociński
Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wprowadzenie:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez pracownika Referatu Dróg Miejskich postępowania administracyjnego, w  terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów (art. 35 § 1, 2 i 3 kpa). Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, Strona jest wzywana pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

Przebieg procedury:

 • KROK 1. Złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.  Organem właściwym, do którego składany jest wniosek jest Prezydent Miasta Ełku. Wniosek może być składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Uczestnicy: Wnioskodawca.
 
 
 • KROK 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku.
Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonym wniosku.
W przypadku stwierdzonych braków formalnych lub niepoprawności danych organ wzywa pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych i/lub złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania na złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie braków. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania. Organ właściwy powiadamia wówczas wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.
 
 
 • KROK 3. Wydanie decyzji administracyjnej.
Organ właściwy wydaje w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie lub odmawia wydania zezwolenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Decyzja może być doręczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.
 
- Wnioskodawca - podmiot, który ubiega się o wydanie zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
- Prezydent Miasta Ełku - organ właściwy, prowadzący sprawę o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Telefon kontaktowy:

Edyta Nagolska - 87 7326 151
Marta Jembrzycka - 87 73 26 127

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji reklamy i podaniem jej wymiarów,
 2. projekt reklamy zawierający jej wizualizację, wymiary, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy,
 3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. oryginalne bądź poświadczone urzędowo pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – 17 zł,
 5. inne dodatkowe dokumenty na żądanie zarządcy drogi – jeżeli będą niezbędne do wydania decyzji.
 
! dodatkowy załączniki z uwagi na lokalizację reklamy na budynku:
- zgoda właściciela budynku / wspólnoty mieszkaniowej jeśli reklama zamocowana będzie do budynku,
 
! dodatkowy załączniki z uwagi na lokalizację reklam na budynkach znajdujących się
w strefie konserwatora:
- zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zamocowanie reklamy do budynku.
 
! dodatkowe załączniki z uwagi na lokalizację reklam wyborczych:
- oświadczenia pełnomocników, o przyjęciu pełnomocnictwa, a w wypadku pełnomocnika finansowego – również o spełnieniu przez niego wymogów określonych z ordynacji wyborczej, której kampania reklamowa dotyczy,
- uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych,
- wyciąg ze statutu partii politycznej wskazujący, który organ jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, pokój nr 114
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Dróg Miejskich, pokój nr 240, 241
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie część III ust. 44 kol. 4 pkt. 8 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Wystąpienie na podstawie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia (kopia pełnomocnictwa powinna być urzędowo poświadczona) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) wynosi 17 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej.
 
Wystąpienie na podstawie pełnomocnictwa w przypadku reklama wyborczych nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o opłacie skarbowej.
 
Opłata skarbowa za zgodność kserokopii z oryginałem 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy. Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (na podstawie część II ust. 4 ustawy o opłacie skarbowej).
 
Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zostały określone w Uchwale Rady Miasta Ełku Nr XX.212.16 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz.1446 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264 z późn. zm.).
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz.124 z późn. zm.).
 10. Uchwała Nr XX.212.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23.06.2016 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 3387 z dnia 19.08.2016 r.

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
      reklama       
plakaty wyborcze
 

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kociński
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Czas publikacji informacji:
2016-10-11 08:36
Wprowadzający informację:
Michał Kociński
Liczba wyświetleń informacji:
413