herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-06-25 10:50 przez Elzbieta Liziewska
Projekty uchwał

Załączniki

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ełku (108.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
2. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ełku. (109.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
3. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ełku. (110 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
4. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Ełku Na (111.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
5. w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych (117.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku (109.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
7. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. (108.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
8. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok. (1.2 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
9. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. (188 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2019-2022 (1.6 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
11. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych (115.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
12. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Stadion” (1.5 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
13. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (111.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
14. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - pomoc Gminy Miasta Ełk w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 (215.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
15. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030, (6 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
16. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku. (112.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
17. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności (114.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
18. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży. (114 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
19. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych, (291.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
20. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Wyszyńskiego”, (2.5 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
21. zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2019, (232.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
22. w sprawie reprezentowania Miasta Ełku w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów (114.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
23. przyjęcia „3-letniego Programu Wspierania Rodziny Miasta Ełku na lata 2019-2021”, (450.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
24. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (115.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
25. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących dotychczasową własność Gminy Miasta Ełku. (106.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
26. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Jezioro Ełckie” (11.6 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
27. Postanowienioe w sprawie nieprzystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „EŁK – OSIEDLE JEZIORNA II” (222.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
28. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2019 roku. (199 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
29. w sprawie w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. (110.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
30. w sprawie trybu uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych przedkładanych wraz z projektem uchwały budżetowej (126 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
31. przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019 - 2030". (2.1 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
32. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku. (192.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
33. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030. (3.7 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
34. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2019 (1.7 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
35. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej na rzecz współpracy przy realizacji projektu pn. „Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” (524.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
36. w sprawie zmiany uchwały Nr III.16.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. (117.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
37. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. (218.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
38. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (307.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
39. w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. (195.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
40. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na 2019 rok. (557.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
41. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Ełku. (289.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
42. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku. (220.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
43. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku. (114.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
44. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019– 2030 (3.7 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
45. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok. (1.7 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
46. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (202 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
47. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Miasta Ełku w 2019r. oraz określenia sezonu kąpielowego (113.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
48. w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2019 roku (117.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
49. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok. (584.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
50. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (118.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
51. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela. (342.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
52. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Centrum”. (810.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
53. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska”. (635.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
54. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (111.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
55. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ełk – Brama Mazur II, zwanego „Ełk – Kościuszki” (378 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
56. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku (112.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
57. w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2019 roku. (117.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
58. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030. (5.7 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
59. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok (7.5 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
60. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. (1.9 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
61. w sprawie poparcia apelu samorządów z Subregionu EGO - członków Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana do Samorządu Województwa Warminsko-Mazurskiego (115.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
62. w sprawie poparcia Apelu samorządów Subregionu EGO – członków Stowarzyszenia EGO KRAINA BOCIANA do samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (274.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
63. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku (271.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
64. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk - Strefowa" (2.1 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
65. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku (110.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
66. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku (112.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
67. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 4 w Ełku (110.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
68. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Sportowego w Ełku (110.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
69. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. (108.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
70. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku. (109.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
71. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku wotum zaufania. (107.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
72. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (109.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
73. w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2019 roku. (117.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
74. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019– 2030 (3.8 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
75. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok. (1.6 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
76. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019– 2030 (3.8 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
77. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok. (1.8 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
78. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania (296.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
79. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. (109.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
80. w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Sojusz dla Rodziny (204.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
81. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku. (114.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
82. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku. (113.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
83. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030 Na (3.8 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
84. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok. (1.2 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
85. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. (110.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
86. w sprawie wyboru ławników (113.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
87. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (128.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
88. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania wypłaty odszkodowania w zamian za działkę przejętą z mocy prawa przez Skarb Państwa, przeznaczoną pod poszerzenie pasa drogi publicznej – ul. Grajewskiej (114.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
89. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (22 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
90. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/138/07 Rady Miasta Ełku z 25 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom (112.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
91. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. (109.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
92. w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 (8.6 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
93. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Parkowa II”, zwanej „Ełk – Parkowa III” (536.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
94. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2019 roku (113.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
95. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019– 2030 (1 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
96. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok. (1.5 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
97. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (117.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
98. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek w Ełku i nadania statutu (214.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
99. zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych. Na (224.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
100. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku (116 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
101. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku (113.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
102. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (117.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
103. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (117.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
104. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. (244.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
105. w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020. (2.5 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
106. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (601.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
107. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. (219.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
108. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłaty skarbowej za pomocą innego instrumentu płatniczego (109.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
109. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso (113.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
110. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030 (3.8 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
111. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok (1.3 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
112. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. (115.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
113. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 (204 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
114. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2020 rok (562 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
115. w sprawie przyjęcia programu "Karta Ełczanina" (117.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
116. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Pileckiego” (776.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
117. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. (2.1 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
118. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. (109.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
119. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ełk na rok szkolny 2019/2020 (111.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
120. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (224.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
121. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok. (704.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
122. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2020. (1.1 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
123. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk– osiedle Jeziorna”, zwanej „Ełk- Jeziorna IV” (482.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
124. w sprawie przyjęcia programu „Karta Ełczanina” (118.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
125. w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku (118.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
126. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (115.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
127. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku (255.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
128. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (117.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
129. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania (114 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
130. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2020 roku. (191.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
131. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Ełku. (45.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
132. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych odpadów. (45.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
133. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Miasta Ełku w 2020 r. oraz określenia  sezonu kąpielowego (44.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
134. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2030. (3.4 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
135. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok (756.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
136. w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 roku (133.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
137. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego od Gminy Miasta Ełku. (148.2 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
138. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy (117.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
139. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. (320.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
140. w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. (117.8 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
141. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (144 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
142. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (772.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
143. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia (1.6 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
144. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku (220.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
145. w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2020 rok. (1.6 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
146. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020– 2034 (1 MB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
147. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica Północna V”. (769.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
148. w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne perspektywy- MOF Ełk (233 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
149. w sprawie nadania nazwy rondu (445.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
150. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku (289.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
151. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku. (340.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19
152. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowania tych odpadów. (152.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-19 12:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-11-19

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Elżbieta Liziewska
Osoba, która odpowiada za treść:
Elzbieta Liziewska
Czas publikacji informacji:
2020-06-25 10:50
Wprowadzający informację:
Elżbieta Liziewska
Liczba wyświetleń informacji:
393