herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP

Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego

Termin załatwienia:
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Osoba kontaktowa:
Justyna Sikorska
Telefon kontaktowy:
877326169
Termin załatwienia:
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Sposób załatwienia:
Złożenie wniosku
Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego. W razie niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela).
 
Organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji o której mowa w §9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.). Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja załączona do wniosku, nie spełnia wymagań formalnych organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęciu postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu, co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia komisji.
 
Zasady pracy komisji egzaminacyjnej
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
- dyrektor szkoły;
- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego
 
Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:
1) prezentuje dorobek zawodowy,
2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności , w szczególności przez:
  a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
  b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych,
3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, obejmujących:
  a) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły;
  b) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  c) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących uczniów;
  d) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
  e) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
  f) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
  g) umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
  h) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
 
Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządzany jest protokół zawierający m.in. informacje o przebiegu egzaminu , w tym pytania zadane nauczycielowi i informacje o udzielonych odpowiedziach, uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe, średnią arytmetyczną punktów, uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji. Protokoły i pozostała dokumentacja prac komisji egzaminacyjnej są przechowywane są przez organ powołujący komisję.
 
Organ prowadzący szkołę, w drodze decyzji administracyjnej nadaje stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom spełniającym warunki o których mowa w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela (tj. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego co najmniej dobrą oceną pracy, oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną).
W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk Wydział Edukacji pokój nr 369, 370, 371

Wymagane dokumenty:
I. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (wzór wniosku do pobrania) wraz z dokumentacją o której mowa w § 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.) tj:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, poświadczone za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a)wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 
II. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Ełku w zakresie awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego (podpisana i dołączona do wniosku).
Czas realizacji:
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 
Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Opłaty:
Nie dotyczy
Tryb odwoławczy:
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2018, poz. 967 z późn zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 

Załączniki

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (27.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-06 12:13 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (32.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-06 12:13 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Justyna Sikorska
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Sikorska
Czas publikacji informacji:
2019-10-02 10:14
Wprowadzający informację:
Justyna Sikorska
Liczba wyświetleń informacji:
1
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji