herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Termin załatwienia:
Zgodnie z harmonogramem
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Pikus/Katarzyna Aksjonów
Telefon kontaktowy:
87 732 6145 / 87 732 6175
Termin załatwienia:
Zgodnie z harmonogramem
Emaile kontaktowe:
um@um.elk.pl
 
Sposób załatwienia:
 
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH
 
1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w przedszkolach, szkołach do których uczęszczają ich dzieci w terminie 17.02.2020 - 21.02.2020
2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.
 
KRYTERIA NABORU:
 
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk obowiązują:
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
W/w kryteria mają jednakową wartość.
Ustalona wartość: każde kryterium - 60 pkt
 
oraz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełnijącego) obowiązują kryteria określone w uchwale XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.:
 
1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;
2) podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;
3) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji -10 pkt;
4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin
dziennie - 10 pkt;
5) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie kandydata
- 10 pkt.
 
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk
Miejsce odbioru:
Miejskie Przedszkola Publiczne:
 
- Miejskie Przedszkole "Perełka" w Ełku, ul. Armii Krajowej 4,    87 732 64 84
- Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku, ul. Słowackiego 18,   87 610 21 85
- Miejskie Przedszkole i Żłobek " Ekoludki" w Ełku, ul. Kilińskiego 48,   87 732 64 30
- Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku, ul. Popiełuszki 6,    87 732 64 71
- Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku, ul. Kajki 8a,  87 732 64 75
 
przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
- Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku, ul. Toruńska 8a,   87 732 67 60
- Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku, ul. Dobrzańskiego 3, 87 610 33 96
 
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:
 
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1,   87 732 64 14
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki", ul. Małeckich 1,   87 732 60 20
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1,   87 732 60 40
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku, ul. Prof. Wł. Szafera 2,  87 732 60 50
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku, ul. Św. M.M. Kolbego 11,  87 732 60 71
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6, ul. Suwalska 15,   87 732 63 70
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, ul. J. Piwnika Ponurego 1,  87 732 63 99
 
Wymagane dokumenty:
 
 • DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego w miejskim przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
 • WNIOSEK do miejskiego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 • Zał. nr 1 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA;
 • zał. nr 2 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA;
 • zał. nr 3 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM;
 • zał. nr 4 do wniosku KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH;
 • zał. nr 1 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIEU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NAUCE;
 • zał. nr 2 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W TYM PRZEDSZKOLU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA
 • zał. nr 3 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA  DOTYCZĄCE DEKLAROWANEGO CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDZKOLU;
 • zał. nr 4 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM: specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola;
 • POTWIERDZNIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola.
 
Czas realizacji:
Rodzaj czynności
Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniając
ym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 24.02.2020 r.
- 06.03.2020 r.
 24.03.2020 r.
- 31.03.2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.
 09.03.2020 r.
- 13.03.2020 r.
 01.04.2020 r.
- 03.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych/ zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 
18.03.2020 r.
 
 
06.04.2020 r.
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - w postaci pisemnego oświadczenia.
19.03.2020 r.
- 20.03.2020 r.
07.04.2020 r.
   - 08.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
23.03.2020 r.
godz.15:00
09.04.2020 r.
godz. 15:00
Opłaty:
Nie podlega opłacie
Tryb odwoławczy:
Zgodnie z harmonogramem
Uwagi:
​​
Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
 • Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) z dnia 14 grudnia 2016 r.,
 • uchwała NR XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r.
 • uchwała NR VI.55.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2019 r.
 • zarządzenie NR 413.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r.,
 • zarządzenie NR 414.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r.
 

Załączniki

1. UCHWAŁA NR XL.409.18 RADY MIASTA EŁKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pub (96.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
2. UCHWAŁA NR VI.55.2019 RADY MIASTA EŁKU z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Miasto Ełk (111.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
3. ZARZĄDZENIE NR 413.2020 PREZYDENTA MIATA EŁKU z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie okreslenia terminów postepowania rekrutacyjnego oraz post epowania uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia (155.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
4. Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (56.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
5. Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata (55.7 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
6. Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (55.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
7. Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola (55.1 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
8. DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego w miejskim przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (137 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
9. POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (72 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
10. ZARZĄDZENIE NR 414.2020 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gmine Miasto Ełk (31.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
11. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do miejskiego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (108.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
12. OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o miejscu zamieszkania (70.5 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
13. OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata (67.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
14. OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (74.4 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
15. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (70.6 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
16. REKRUTACJA 2020/2021 KROK PO KROKU PORADNIK DLA RODZICÓW (144.9 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2020-01-30 14:09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Justyna Sikorska
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Aksjonów
Czas publikacji informacji:
2020-02-21 12:22
Wprowadzający informację:
Justyna Sikorska
Liczba wyświetleń informacji:
1
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji